Ste pripravení na legislatívne zmeny?

627

V uplynulom roku 2018 od 23. 2. nadobudla platnosť novela Zákona 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá implementovala priamo do zákona smernicu o distribúcii poistenia (IDD) a ktorá priniesla pre sprostredkovateľov poistenia množstvo zmien v ich činnosti a nové povinnosti pre splnenie podmienok odbornej spôsobilosti, najmä pravidelné každoročné absolvovanie osobitného finančného vzdelávania, čo výrazne zmenilo podobu vzdelávania finančných agentov.

Súčasne prišlo k sprísneniu podmienok, ktoré musia spĺňať právnické osoby, ktoré poskytujú osobitné finančné vzdelávanie pre jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti.

Zmeny zaznamenali aj pravidlá pre zápisy do registra Národnej banky Slovenska a rozsah údajov pre elektronickú evidenciu a zverejňovanie. Zoznam osôb, ktoré absolvovali OFV, odbornú skúšku a odbornú skúšku s certifikátom zverejňuje NBS na svojom webovom sídle. NBS tiež zaviedla svojím Opatrením 16/2018 nový systém vykazovania finančných agentov a poradcov, čo možno považovať za najpodstatnejšiu zmenu v podzákonných právnych predpisoch.
Podľa Správy o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom v roku 2018 nadobudlo právoplatnosť 16 povolení na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta (SFA) a bolo zrušených 48 zápisov SFA. Zákonnými dôvodmi boli najmä vrátenie povolenia a zrušenie právnickej osoby.

V sektore poistenia a zaistenia aktuálne pôsobí na finančnom trhu 28 954 finančných agentov, z nich 14 114 ako podriadení finanční agenti a 502 je samostatných finančných agentov. Podľa údajov Národnej banky Slovenska došlo vlani k medziročnému poklesu o 2 838 finančných agentov.

V roku 2019 bude sektor finančného sprostredkovania čeliť ďalším legislatívnym zmenám a nárokom na zosúladenie agentov pri výkone svojej činnosti. Len silné a stabilné spoločnosti sa dokážu týmto výzvam úspešne prispôsobovať a garantovať profesionálny prístup v záujme klientov.